Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Stanicy
44-145 Stanica
ul. Gliwicka 18
tel. (32) 2356514
email:
zspstanica@pilchowice.plAKTUALNOŚCI !!!

1. Reforma Edukacji kliknij tutaj
2. Reforma Edukacji- najważniejsze zmiany kliknij tutaj
3. Poradnik dla rodziców - Ministerstwo Edukacji Narodowej kliknij tutaj

        ZSP w Stanicy jest placówką samorządową. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Pilchowicach, z którym placówka prowadzi ścisłą współpracę.
Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
W budynku Zespołu mieści się Szkoła Podstawowa licząca 82 uczniów i Przedszkole liczące 50 przedszkolaków ( II grupy).
Placówka posiada : 6 sal lekcyjnych i 2 sale przedszkolne wyposażone w podstawowe pomoce, salę komputerową, salę gimnastyczną wyposażoną w podstawowy sprzęt sportowy, bibliotekę, gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, pokój nauczycielski, nowoczesną kuchnię i jadalnię.

ZSP pracuje w oparciu o wszystkie wymagane ustawą dokumenty: Statut, WSO, PSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Szkolny Zestaw Programów, Arkusz Organizacyjny.
Dyrektor ma opracowany Plan Nadzoru Pedagogicznego i na bieżąco dokonuje oceny pracy nauczycieli.
ZSP pełni funkcję szkoły środowiskowej. Jest mocno związany z lokalną społecznością i LKS "Orzeł". Stara się pełnić funkcje ośrodka kulturotwórczego, opiniotwórczego w środowisku.
Jest centrum inicjującym i współorganizującym wiele imprez środowiskowych.
Nauczyciele starają się rozwijać zdolności i zainteresowania uczniów na zajęciach przygotowujących do konkursów i zawodów sportowych.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły: